Προηγούμενη σελίδα

Συγγραφέας: Στάθης Εριφυλλίδης

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Στάθης Εριφυλλίδης γεννή­θηκε το 1948 στην Καβάλα. Με την οικογένειά του, τον ξυλουργό πατέρα του Ιωάννη που κατα­γό­ταν από τη Σηλυβρία και την κα­πνερ­γά­τρια μητέρα του, Αγγελική, γεννημένη στην Καβά­λα, μεγά­λωσε στις γειτονιές των Πεντακο­σίων και της Αγίας Βαρβάρας.
Παρακολούθησε το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Αρρένων, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε διάφορες δουλειές.
Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και όλα τα χρόνια των σπουδών του ήταν αριστούχος και υπότροφος του ΙΚΥ. Το 1972 έλαβε το πτυχίο του με Άριστα.
Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκο­μείο της Καβάλας και στη συνέ­χεια στο Πανεπιστημιακό Νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ, απ’ όπου έλαβε την ειδικότητα του Πυρηνικού Ιατρού.
Εγκαταστάθηκε στην Καβάλα και ίδρυσε Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής, το πρώτο στην ελληνική επαρχία, λύνοντας ένα μεγάλο πρό­βλημα της Ανατολικής Μακε­δο­νίας και Θράκης. Παράλληλα με την επαγγελματική και επιστη­μο­νική του άνοδο, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα.
Δραστηριοποιήθηκε σε επι­στημονικούς συλλόγους της ειδι­κό­τητάς του, όπως η Νεφρολο­γική Εταιρεία, η Εταιρεία Πυρηνι­κής Ιατρικής, η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Πυρηνικών Ιατρών Βόρειας Ελλάδας. Χρημάτισε επί πολλά χρόνια γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας και της Ιατρι­κής Εταιρείας Καβάλας, καθώς και εκπρόσωπος από το1990 στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο ήπιο πολιτικό κλίμα και στον σεβασμό της αντίθετης άποψης, δραστηριοποιήθηκε στον ευρύτε­ρο φιλελεύθερο χώρο, ως μέλος της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας και της Οργάνωσης των Επιστη­μό­νων της Ν.Δ.
Πάντα προσηλωμένος στην ανάπτυξη και πρόοδο της γενέτει­ράς του Καβάλας, δραστηριο­ποιήθηκε σε σχολικές επιτροπές, πολιτιστικούς συλλόγους και σε αθλητικά σωματεία και το 1986 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος.
Το ενδιαφέρον του για την Καβάλα τον οδήγησε το 1995 να ιδρύ­σει μαζί με άλλους συμπο­λίτες του την Αδέσμευτη Κίνηση Ενεργών Πολιτών, με στόχο τη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής.
Τον Οκτώβριο του 1998 κέρδισε τις εκλογές και εξελέγη Δήμαρχος Καβάλας. Κατά την ίδια τετραετία (1999-2002) διετέλεσε Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Καβάλας. Επανε­ξε­λέγη Δήμαρχος Καβάλας στις εκλογές του Οκτωβρίου 2002.
Είναι παντρεμένος με την κα­θηγήτρια Βασιλική Παπαδο­πού­λου και έχουν τρία παιδιά, τον Γιάννη, δικηγόρο, τη Ματίνα, για­τρό και τον Άγγελο, δικηγόρο.